Articles

S 36798497ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีโดยจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการแสดงศิลปะดนตรีจีนบนกำแพงเมืองจีน

เนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ ทาง Chinese traditional instrumental music institute ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาดนตรีจีนของสมาคมศิลปินแห่งชาติจีน ได้มีหนังสือเชิญศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีน ท่าพระ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม และ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากทางสถาบันศิลปินแห่งชาติจีนได้เล็งเห็นศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานและยังส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรีจีนที่ประเทศจีน ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนจากทางศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีจีนหลายท่าน อาธิเช่น อ.หลิวกู่เซิน คอนดักเตอร์และนักประพันธ์เพลง,ศ.โจววั่ง อาจารย์กู่เจิง , ศ.เจ้าห้างหยาง อาจารย์ซอเอ้อหู,ดร.หลิวเย่หนิง อาจารย์หยางฉิน,อ.หยางชิง อาจารย์กู่ฉิน,อ.หลิวเซิน อาจารย์ขลุ่ยตี๋จื่อ ,อ.เซี่ยยั่วเฉี่ยว อาจารย์กู่เจิง , อ.หลี่ซงหมิง อาจารย์กู่เจิง เป็นต้น โดยคณะนักดนตรีจีนจากศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนรวมทั้งคณะดนตรีจีนเสียงเหอ อุดรธานีนำโดย คุณพิษณุ ตุงควิตรวัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะ คุณวัฒนา ตั้งกิจวานิชย์ เป็นรองหัวหน้าคณะและกรรมการอีก 6 ท่าน ได้แก่   คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย,คุณฉายา ตยางคนนท์,คุณมาโนช เต็มรัตนกุล,คุณบัณฑิตย์ โลจนาทร,คุณธนชาติ กู่กิจวัฒนา,คุณกนิษฐา สุขศรี ,คุณจตุพร แก้วสุข ที่เข้าร่วมครั้งนี้ จะได้รับเกียรติให้บรรเลงดนตรีบนกำแพงเมืองจีน ซึ่งมีเพลงสดุดีมาตุภูมิ เป็นเพลงฉลองวันชาติจีน และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านเครื่องดนตรีจีนทั้งหมด 80 ชิ้น ซึ่งมีอาจารย์ช่อ แซ่โง้วเป็นผู้สอนและควบคุมวง  จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อในประเทศจีนออกอากาศทางทีวีและหนังสือพิมพ์ต่างๆของรัฐบาลจีน นับว่าได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ต่อเนื่องด้วยการแสดงดนตรีจีนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะมีนักดนตรีจีนจากทั่วประเทศจีนและเอเชียที่เป็นคนเชื้อสายจีนเข้าร่วม  อีกทั้งทางศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีน ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ได้รับประสบการณ์และได้รับฟังการบรรยายจากศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นทูตเชื่อมสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามระหว่างไทย-จีน

S 36798488 S 36798498S 36798486S 36798495S 36798483S 36798485S 36798487S 36798489S 36798491S 36798493S 36798501S 36798496S 36798482S 36798494S 36798490S 36798499S 36798484S 36798513